اسامی شهرداران شهر

مشخصات شهرداران شهر املش از ابتدا تاکنون

ردیف

نام و نام خانوادگی شهردار به ترتیب سال قبول مسئولیت از ابتدای تأسیس شهرداری

سال قبول مسئولیت

سال اتمام مسئولیت

میزان تحصیلات

۱

احمد علی صوفی سیاوش

۱۳۳۵

۱۳۳۹

دیپلم کامل متوسطه

۲

عبدالعلی صوفی سیاوش

۱۳۳۹

۱۳۴۴

دیپلم کامل متوسطه

۳

احمد علی صوفی سیاوش

۱۳۴۴

۱۳۴۴

دیپلم کامل متوسطه

۴

فریدون نیک فهم

۱۳۴۴

۱۳۴۵

دیپلم کامل متوسطه

۵

رحیم صیادفر

۱۳۴۵

۱۳۴۸

دیپلم کامل متوسطه

۶

حسین قدسی

۱۳۴۸

۱۳۴۹

دیپلم کامل متوسطه

۷

حسین شجاعی دوست

۱۳۴۹

۱۳۵۵

دیپلم متوسطه

۸

محمّد باقر ربانی

۱۳۵۵

۱۳۶۰

فوق دیپلم

۹

عباس امینی

۱۳۶۰

۱۳۶۲

دیپلم

۱۰

محمّد جواد جواد زاده

۱۳۶۲

۱۳۶۲

دیپلم

۱۱

محمّد باقر انصاری

۱۳۶۲

۱۳۶۵

دیپلم

۱۲

عبداله سوادی

۱۳۶۵

۱۳۶۵

دیپلم

۱۳

میر شمس مومن زاده

۱۳۶۶

۱۳۷۱

دیپلم

۱۴

سیاوش ذوالفقاری

۱۳۷۱

۱۳۷۸

فوق دیپلم

۱۵

ناصر صمیمی

۱۳۷۸

۱۳۷۹

لیسانس

۱۶

نادر بذرافشان

۱۳۷۹

۱۳۸۲

فوق دیپلم

۱۷

مژگان نوری

۱۳۸۲

۱۳۸۳

لیسانس

۱۸

رضا کهالی

۱۳۸۴

۱۳۸۶

دیپلم

۱۹

مهندس حیدر ابراهیمی

۱۳۸۶

۱۳۸۸

فوق لیسانس

۲۰

مهندس مجید ربانی

۱۳۸۸

۱۳۹۱

لیسانس

۲۱

مهندس حسن پورقربان

۱۳۹۲

-

فوق لیسانس